สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การสั่งงานด้วยเสียง Arduino + Processing + Voiceflux

การสั่งงานด้วยเสียง Arduino + Processing + Voiceflux

     29.ทดสอบการสั่งงานด้วยเสียงขณะที่กำลังใช้งานโปรแกรม  notepad หรือโปรแกรมอื่น ซึ่งเมื่อคำสั่งพูดตรงกับ Command ใน Task ที่กำหนดไว้ก็จะไป Set หน้าต่างโปรแกรมที่ถูกรันโดยโปรแกรม Processing IDE ในทันที

C:\Documents and Settings\User\Desktop\Arduino_Speech\videos\concurrent_test.swf.html
C:\Documents and Settings\User\Desktop\Arduino_Speech\videos\processing_arduino_test.swf.html

 

     30.เพิ่ม Task ในโปรแกรม Voice Flux Pro ให้สามารถรันโปรแกรม Web browser
 

31.เพิ่ม Task ในโปรแกรม Voice Flux Pro ให้สามารถปิดโปรแกรม Web browser

[Back] 1 2 3 4 5 6 [Next]

Tags : การสั่งงานด้วยเสียง Arduino + Processing + Voiceflux

view