สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การสั่งงานด้วยเสียง Arduino + Processing + Voiceflux

การสั่งงานด้วยเสียง Arduino + Processing + Voiceflux

การใช้งานโปรแกรมสั่งงานด้วยเสียง


     1.เมื่อติดตั้งไลบรารี่  Microsoft SpeechSDK51 และโปรแกรม Voice Flux Pro เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็

จะสามารถเรียกใช้งานได้ในทันที โดยคลิกไปที่ไอคอนรูป           ก็จะขึ้นหน้าต่างโปรแกรมและไอคอน

ที่ System Tray พร้อมกับข้อความต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมขึ้นดังหน้าจอรูปข้างล่างนี้


 

 

     2.เมื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็จะพบว่าที่หน้าต่างโปรแกรมถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักด้วยกันดังนี้

 

 

          ส่วนที่ 1 (สีแดง) เป็นส่วนที่ใช้สำหรับกำหนดชื่อของงานหรือชื่อของคำสั่ง ซึ่งเมื่อต้องการเพิ่มคำสั่งเสียงใหม่ๆ เข้าไปจะต้องทำการ Add Task ใหม่ก่อน
          ส่วนที่ 2 (สีเขียว) เป็นส่วนที่ใช้สำหรับกำหนดคำสั่งเสียงที่ต้องการจดจำ โดยจะต้องใส่คำสั่งเป็นตัวอักษร
          ส่วนที่ 3 (สีน้ำเงิน) เป็นส่วนที่จะทำการกำหนดให้ทำการตอบสนองต่างๆต่อผู้พูด อย่างเช่น เปิดโปรแกรม หรือพิมพ์ข้อความ เป็นต้น
          ส่วนที่ 4 (สีน้ำตาล) เป็นส่วนแสดงสถานะการรับคำสั่งเสียงของโปรแกรม

     3.ในส่วนเมนูของโปรแกรมก็จะมีส่วนต่างๆดังนี้
 

 

    

     เมนู File  ก็จะประกอบไปด้วย
          •    Hide      เมื่อกดเลือกหน้าต่างของโปรแกรมก็จะถูกซ่อนตัว
          •    Option   เมื่อกดเลือกก็จะขึ้นหน้าต่างออพชั่นขึ้นมาให้สามารถปรับแต่งการใช้    
                งานโปรแกมได้     

          •    Exit       เมื่อกดเลือกโปรแกรมก็จะถูกปิด    

 


    

     เมนู Recognition ก็จะประกอบไปด้วย
          •    Start     เมื่อกดเลือกก็จะทำให้โปรแกรมเริ่มต้นการรู้จำเสียง
          •    Stop     เมื่อกดเลือกก็จะทำให้โปรแกรมหยุดการรู้จำเสียง

 

 

     เมนู Advance ก็จะประกอบไปด้วย
     •    New Group File    เมื่อกดเลือกก็จะเป็นการสร้างไฟล์ INI
          ขึ้นมาใหม่สำหรับการกำหนดกลุ่มคำสั่งในส่วนของ Task

     •    Load Group File    เมื่อกดเลือกก็จะเป็นการโหลดไฟล์ INI
          ที่ต้องการของกลุ่มคำสั่งในส่วนของ Task

     •    Load Default Group File เมื่อกดเลือกก็จะเป็นการโหลด
          ไฟล์ INI ของกลุ่มคำสั่งในส่วนของ Taskที่ถูกกำหนดไว้
          ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน     เมนู Help ก็จะประกอบไปด้วย
          •    Online Help    เมื่อกดเลือกก็จะทำให้มี
                การเปิด Browser เพื่อเข้าไปในส่วน Help
                ของเวปไซต์

          •    Check For Update   เมื่อกดเลือกโปรแกรมก็จะ
                ทำการตรวจสอบจากเวปไซต์ว่ามีการอัพเดท
                โปรแกรมใหม่หรือไม่

          •    View Change Log    เมื่อกดเลือกโปรแกรมก็จะทำการ
                เปิดไฟล์เพื่อแสดงว่ามีอะไรถูกเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชั่น
                ที่ใช้งานอยู่

          •    View Recognition Log เมื่อกดเลือกโปรแกรมก็จะทำการ
                                                           เปิดไฟล์ log ที่ได้บันทึกไว้เมื่อมีการรู้จำเสียง

                                                     •    View Error Log    เมื่อกดเลือกโปรแกรมก็จะทำการเปิด
                                                           ไฟล์ log ที่ได้บันทึกไว้เมื่อโปรแกรมทำงานผิดพลาด     4.การปรับแต่งการทำงานของโปรแกรมในเมนู File → Options หรือเมื่อทำการกด Ctrl+O ก็จะขึ้นหน้างต่าง Options ขึ้นมาดังรูปข้างล่างนี้
     ในหน้าต่าง Options นี้จะสามารถกำหนดรูปแบบการทำงานในส่วนต่างของโปรแกรมได้ดังนี้
          •    ส่วน Listening Mode จะเป็นส่วนที่กำหนดให้โปรแกรมเริ่มรู้จำเสียงด้วยการกดคีย์เริ่มต้นการบันทึกเสียงไว้ หรือจะให้โปรแกรมเริ่มรู้จำเสียงด้วยการรอรับคำสั่งเสียงสำหรับเริ่มต้นการสั่งงานคำสั่งอื่นๆ ซึ่งตัวโปรแกรมจะรอรับเสียงที่เข้ามาจนกว่าจะหมดเวลาที่กำหนดก็จะทำให้ไม่สามารถสั่งงานคำสั่งอื่นได้จนกว่าจะมีคำสั่งเสียงสำหรับเริ่มต้นการทำงานเข้ามาใหม่
          •    ส่วน Sounds จะเป็นการกำหนดไฟล์สำหรับเล่นเสียงเมื่อเกิดการรับคำสั่งเริ่มต้น , เมื่อไม่มีคำสั่งที่ถูกต้องเข้ามาในเวลาที่กำหนด และเมื่อคำสั่งที่เข้ามาตรงกับคำสั่งที่กำหนดไว้
          •    ส่วน Startup จะเป็นการกำหนดให้โปรแกรมเริ่มต้นทำงานเมื่อเข้าูสู่วินโดว์ซึ่งจะสามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงหน้าต่างโปรแกรมหรือไม่แสดงหน้าต่างโปรแกรม
          •    ส่วน VoiceFlux จะเป็นการกำหนดการทำงานของหน้าต่างโปรแกรม
          •    ส่วน Design จะเป็นการกำหนดหน้าตาโปรแกรม
          •    ส่วน Voice จะเป็นการกำหนดเสียงพูดของโปรแกรมซึ่งเป็นการสร้างสังเคราะห์เสียงขึ้นมาจากไลบราี่ Microsoft SpeechSDK51
          •    ส่วน Download จะเป็นการเปิด-ปิดการดาวน์โหลดข้อมูลของโปรแกรมเมื่อเริ่มเปิดโปรแกรมจากเวปไซต์


     5.หลังจากรู้จักส่วนต่างในเมนู Options ของโปรแกรมแล้วก็จะเริ่มมาทำการปรับแต่งโปรแกรมเพื่อทำการทดสอบโปรแกรม โดยเริ่มต้นจากการปรับแต่งการใช้งานในส่วนของ Listening Mode ให้เป็นการเริ่มต้นการรู้จำเสียงโดยการใช้การกดคีย์เริ่มต้นการทำงานก่อน โดยทำการกำหนดดังรูปข้างล่างนี้

     เมื่อทำการเลือกตามรูปเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดปุ่ม save ทางมุมซ้ายล่างของหน้าต่าง Options หลังจากนั้นหน้าต่าง Options ก็จะปิดตัวเองกลับไปสู่หน้าต่างหลักของโปรแกรม ซึ่งในส่วนของ Status แสดงการทำงานของโปรแกรมจะขึ้นว่า Stopped  จนกว่าจะมีการกดคีย์ที่ได้กำหนดไว้ในหน้าต่าง Options ค้า่งไว้จึงจะมีการเปลี่ยนสถานะเป็น Listening แต่ถ้าปล่อยคีย์ก็จะกลับไปสู่สถานะ Stopped เหมือนเดิม


      6.เริ่มต้นสั่งงานด้วยเสียงโดยใช้กลุ่มคำสั่งที่มีให้แล้ว ซึ่งเป็นคำสั่งพูดภาษาอังกฤษ โดยจะต้องกดคีย์ค้างไว้จดกว่าโปรแกรมจะสามารถรู้จำเสียงได้

    ในกรณีที่เสียงที่เข้ามาไม่ตรงตามคำสั่งที่ได้กำหนดไว้จะขึ้นว่า  no recognition

    ในกรณีที่เสียงที่เข้ามาตรงตามคำสั่งที่ได้กำหนดไว้จะขึ้นดังรูปข้างล่างนี้     7.เปิดเมนู Options ของโปรแกรมแล้วก็ปรับแต่งโปรแกรม เพื่อทดสอบโปรแกรมอีกครั้ง โดยทำการปรับแต่งการใช้งานในส่วนของ Listening Mode ให้เป็นการเริ่มต้นการรู้จำเสียงโดยการใช้การรอรับคำสั่งเสียงพูดเริ่มต้น โดยขั้นตอนการกำหนดดังรูปข้างล่างนี้

     เมื่อทำการเลือกตามรูปเรียบยร้อยแล้วให้ทำการกดปุ่ม save ทางมุมซ้ายล่างของหน้าต่าง Options หลังจากนั้นหน้าต่าง Options ก็จะปิดตัวเองกลับไปสู่หน้าต่างหลักของโปรแกรม ซึ่งในส่วนของ Status แสดงการทำงานของโปรแกรมจะขึ้นว่า Controlled  จนกว่าจะมีคำสั่งเสียงตรงที่ได้กำหนดไว้ในหน้าต่าง Options จึงจะมีการเปลี่ยนสถานะเป็น Listening แต่เมื่อเริ่มแล้วเสียงที่เข้าไม่ตรงกับกลุ่มคำสั่งที่ได้กำหนดไว้ภายในเวลาที่กำหนดก็จะกลับไปที่สถานะ Controlled เหมือนเดิม

 

 

     8.เริ่มต้นสั่งงานด้วยเสียงโดยพูดคำว่า “สวัสดี”(sawaddee) ก็จะเป็นสถานะเป็น Listening หลังจากนั้นจึงจะสามารถสั่งงานตามชุดคำสั่งที่ได้กำหนดไว้ได้

 

     9.ทดลองสร้างกลุ่มชุดคำสั่งเสียงใหม่สำหรับสั่งงานเปิด-ปิดหลอดไฟ โดยใช้คำสั่งพูดเป็นภาษาไทย โดยเริ่มต้นด้วยการสร้างไฟล์ INI สำหรับกลุ่มชุดคำสั่งเสียงใหม่ ในเมนู Advanced →  New Group File ตามขั้นตอนข้างล่างนี้

 

     10.เมื่อสร้างไฟล์ใหม่เรียบร้อยแล้วจะกลับมาที่หน้าต่างโปรแกรมหลักที่ไม่มี Task ใดๆเลยดังรูป

11.ทำการ Add Task ใหม่เพิ่มเข้าไปดังขั้นตอนตามรูปข้างล่างนี้

     12.เมื่อมี Task ใหม่ปรากฎขึ้นมาดังรูปข้างบนแล้วให้ทำการเข้าไปแก้ไขในส่วนของ Command สำหรับคำสั่งเสียงที่จะพูดเข้ามา และในส่วนของ Actions สำหรับให้โปรแกรมทำการตอบสนองเมื่อตรงกับ Command
 

     13.เพิ่ม Task สำหรับการปิดไฟ

     14.ทดสอบการสั่งงานด้วยเสียงพูดภาษาไทย โดยเริ่มต้นด้วยการพูดคำว่า “สวัสดี”(sawaddee) เพื่อให้โปรแกรมเริ่มต้นรู้จำคำสั่งอื่นที่ได้กำหนดไว้ใน Task และเปิดโปรแกรม notepad เพื่อดูว่าเวลาที่พูดคำว่า “เปิดไฟ” ตัวโปรแกรมจะต้องพิมพ์ตัวอักษร “a “ ออกมา และเมื่อพูดคำว่า “ปิดไฟ” ตัวโปรแกรมจะต้องพิมพ์ตัวอักษร “s” ออกมา  โดยที่ต้องให้หน้าต่าง  notepad นั้น Active ตลอดเวลาสั่งงานจึงจะเห็นตัวอักษรที่ถูกพิมพ์ออกมาC:\Documents and Settings\User\Desktop\Arduino_Speech\videos\simple_test.swf.html

[Back] 1 2 3 4 5 6 [Next]

Tags : การสั่งงานด้วยเสียง Arduino + Processing + Voiceflux

view