สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การสั่งงานด้วยเสียง Arduino + Processing + Voiceflux

การสั่งงานด้วยเสียง Arduino + Processing + Voiceflux


     15.เปิดโปรแกรม Processing IDE เพื่อเริ่มต้นเขียนโปรแกรมสำหรับส่งข้อมูลออกทางพอร์ตอนุกรม(Serial Port)     16.ออกแบบโปรแกรมสำหรับรับคีย์และส่งออกพอร์ตอนุกรม     17.พิมพ์โค้ดตามตัวอย่างข้างล่างนี้ลงในหน้าต่างของโปรแกรม Processing IDE
import processing.serial.*;   // เรียกใช้งานไลบรารี่พอร์ตอนุกรม

Serial myPort;  // สร้างออบเจคท์ของพอร์ตอนุกรม

void setup()
{
  // วาด Canvas
  size(200, 200);
  background(0);
 
  // แสดงรายชื่อของพอร์ตอนุกรมทั้งหมด
  println(Serial.list());  

  // กำหนดค่าเร่มต้นของพอร์ตอนุกรมหมายเลข 0
  String portName = Serial.list()[0];
  myPort = new Serial(this, portName, 9600);
}

void draw() {

}

void keyPressed() {
  // ตรวจสอบคีย์ที่กดเข้ามา
  if (key == 'a'){     
    myPort.write('a');
    fill(255, 0, 0);      // ทาสีแดง
  } else if (key == 's') {
    myPort.write('s');
    fill(255, 255, 0);    // ทาสีเหลือง
  }
  // วาดสีเหลี่ยมตรงกลาง
  rect(30, 20, 140, 150);    

}

     18.ในกรณีที่เครื่องไม่มีพอร์ตอนุกรมให้หาตัวแปลง USB to Serial มาเสียบไว้ก่อน แต่ถ้าที่เครื่องมีพอร์ตอนุกรมอยู่แล้วก็สามารถทำการ run ได้เลย โปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างเล็กๆดังรูปข้างล่าง ถ้ามีการกดคีย์ a ที่หน้าต่างเล็กจะมีรูปสี่เหลี่ยมสีแดงขึ้นตรงกลาง ถ้ามีการกดคีย์ s ที่หน้าต่างเล็กจะมีรูปสี่เหลี่ยมสีเหลืองขึ้นตรงกลาง [Back] 1 2 3 4 5 6 [Next]

Tags : การสั่งงานด้วยเสียง Arduino + Processing + Voiceflux

view