สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เริ่มแรกเปิดกล่องกับหุ่นยนต์ Pololu 3pi Robot Part 1

เริ่มแรกเปิดกล่องกับหุ่นยนต์ Pololu 3pi Robot Part 1

     

 

วีดีโอ Pololu 3pi Robot เริ่มทดสอบ hardware และระบบต่างๆ 


ในส่วนของเมนูหลักน้ันก็จะประกอบไปด้วย

     1. Battery ในส่วนนี้นั้นจะแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าของถ่าน เมื่อทำการกดปุ่ม B
เข้าไปที่จอ LCD จะแสดงค่าแรงดันออกมาเป็นหน่วย mV 

     2. LEDs ในส่วนนี้นั้นจะแสดงการกระพริบของดวงไฟ LED สีแดงและสีขียวที่อยู่ใต้หุ่น
เมื่อทำการกดปุ่ม
จะเห็น LED สีแดงและสีขียวที่อยู่ใต้หุ่นสลับกันทำงาน


 

 


 

     3. Trimpot ในส่วนนี้นั้นจะแสดงการค่าที่อ่านได้จาก Trimpot ที่อยู่ใต้หุ่น
เมื่อทำการกดปุ่ม
จะแสดงค่าที่อ่านได้จาก Trimpot ทางจอ LCD
และส่งเสียงออกทาง
Buzzer

 4. Sensors ในส่วนนี้นั้นจะแสดงการค่าที่อ่านได้จาก Infrared sensors ที่อยู่ใต้หุ่น
เมื่อทำการกดปุ่ม
จะแสดงค่าที่อ่านได้จาก Infrared sensors ทางจอ LCD ออกมาเป็นบาร์กราฟ


[Back] 1 2 3 [Next]
view