สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ทดสอบการเขียนโปรแกรม Arduino UNO R3 อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้น Humidity and Temp Sensor SHT11

(อ่าน 9643/ ตอบ 3)

WK007 (Member)

ทดสอบการเขียนโปรแกรม Arduino UNO R3 อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้น  Humidity and Temp Sensor SHT11

รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1. บอร์ดทอลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3

2. i Module - Arduino Connector Base Shield

3. SHT11 Humidity and Temp Sensor

4. Wire Cable (20cm.) for i Module


Arduino Use Easy.

WK007 (Member)


ลักษณะการต่อวงจรทดลอง ต่อโมดูล SHT11 Humidity and Temp Sensor เข้ากับขา digital10 และ Digital11

Arduino Use Easy.

Page : 1
Lock Reply
view