สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สอบถามผู้รู้หน่อยคับผมเกี่ยวกับ arduino xbee และ servo

(อ่าน 4518/ ตอบ 0)

tle16405 (Member)

คือโปรเจคของผม ใช้ arduino 2 บอร์ดคับ UNO กับ Mega 
บอร์ด Mega เป็นตัวส่ง โดยมี input เป็น Vr 2 ตัว A0,A1
//Send


int valvr1=0;

int vr1=0;

int degree1=0;

 

int valvr2=0;

int vr2=1;

int degree2=0;

 

void setup()

{

  Serial.begin(9600); 

}

 

void loop()

{

  valvr1=analogRead(vr1);

  valvr2=analogRead(vr2);

  degree1=map(valvr1,0,1023,0,180);

  degree2=map(valvr2,0,1023,0,180);

  Serial.write(degree1);

  Serial.write(degree2);

 delay(20); 

 }ภาครับใช้ UNO รับโดยมี Servo  2 ตัวต่ออยู่
//Receive

#include<Servo.h>

Servo motor1;

Servo motor2;

int pos1=0;

int pos2=0;

void setup()

{

  Serial.begin(9600);

  motor1.attach(3);

  motor2.attach(5);

}

void loop()

{

  if(Serial.available()>=50)

  {

    pos1=Serial.read();

    pos2=Serial.read();

    motor1.write(pos1);

    motor2.write(pos2); 

}

}

ปัญหาคือเมื่อใช้ X-bee S2 pro แล้ว Motor หมุ่นมั่วมาก ไม่เสถียร บางครั้งก็หยุดหมุ่น 
แต่พอผมใช้สายไฟธรรมดาต่อเข้า Tx ไปยัง Rx ของอีกบอร์ดหนึง มอเตอร์หมุ่นปกติทุอย่าง และมีความเสถียรอยากจะทราบปัญหาคืออะไรคับ ผู้รู้ช่วยบอกให้ผมทีขอบคุณคับ

Lock Reply
view