สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

1,000 นวัตกรรม 1,000,000 ความคิด 50ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง

1,000 นวัตกรรม 1,000,000 ความคิด 50ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง

INNOVATIVE SOCIETY : สจล. เป็นสังคมนวัตกรรม
เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการวิจัยที่มีชื่อเสียงลำดับ ต้นๆ ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย/อาเซียนเรามีหน้าที่ผลิตบุคลากรและงานวิจัย เพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตของประเทศและ สจล. ยังคงเป็นเสาหลักทางด้านเทคโนโลยีให้แก่อุตสาหกรรมของประเทศไทย

KMITL@WORK : วลีนี้เป็นการสื่อความหมายว่า บุคลากรของ สจล. และที่ผ่านระบบการศึกษาของ สจล. มีคุณสมบัติที่มีความสามารถทำงานได้จริง ดั่งเช่น คน สจล. WORK ผลงานนี้ WORK Idea นี้ WORK แม้แต่ทางด้านบุคลิกภาพคน สจล. "คบได้จริง" "ใช้งานได้จริง"เพราะคน สจล. เป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพราะคน สจล. เป็นคนกล้าคิด กล้าทำ กล้าเสนอ และเสนอสิ่งที่ทันสมัยเพราะ สจล. ได้สะสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด 50 ปี

1000 นวัตกรรม 1,000,000 ความคิด เป็นการ สื่อความหมายเชิงอุปมา เปรียบได้ว่า สจล. ได้สะสมความรู้ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นข้อสรุปจากความคิดมากมายที่นำเข้าสู่กระบวนการตกผลึกเป็นทุนปัญญาที่ ยิ่งใหญ่

โครงการวิจัยที่จัดแสดง 50 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง (จัดแสดงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

 

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
1. ระบบ Hybrid intelligent สำหรับการทำนายอนุกรมเวลาโดยใช้ ANFIS และ DNA Coding Method
รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา, นายวีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์
2. ระบบสินค้าคงคลังโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
อาจารย์ประสาร ตังติสานนท์
3. เป้าฝึกยิงปืนอัตโนมัติ
อ.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น
4. เครื่องพิมพ์ภาพเพื่อผู้พิการทางสายตา
รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
5. ระบบตรวจภาพใต้ท้องรถ
ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ)
6. ต้นแบบการระบุบุคคลด้วยลักษณะฝ่าเท้า
ผศ.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์
7. อุปกรณ์บันทึกสถานการณ์ของยานพาหนะและผู้โดยสาร
ผศ.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์
8. การสร้างเครื่องกำเนิดค่าสุ่มจริงโดยใช้สัญญาณอลวน
ผศ.กฤดากร กล่อมการ
9. ระบบการจัดการให้บริการของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบหยอดเหรียญ
ผศ.บุญย์ชนะ ภู่ระหงษ์
10. การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์ดินทางการเกษตร
ดร.วรางคณา กิ้มปาน, รศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม
11. เครื่องติดตามยานพาหนะอัตโนมัติแสดงผลทางภาษาไทย
รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ หล่าสกุล
12. บ้านอัจฉริยะด้วย RFID
อาจารย์สรพงษ์ วชิรรัตนพรกุล
13. ระบบควบคุมการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
ผศ.สุธีรา พันธุ์ธีรานุรักษ์
14. เครื่องจัดเก็บข้อมูลความเร็วและทิศทางลม
นางสาวกุลฑรี เทพลี
15. ระบบเสียงดิจิตอลประสิทธิภาพสูงสำหรับสถานที่สาธารณะ
ผศ.ดลชัย สุขเจริญผล

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม (หลักสูตรวิศวกรรมระบบ)
16. ระบบฐานข้อมูลประเมินสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทยผ่านระบบเครือข่าย
นายสิริชัย ธรรมารักษ์วัฒนะ
17. การออกแบบระบบควบคุมสำหรับเครื่องเฉือนเนื้อทุเรียนแบบหมุนตามแนวรัศมี
ดร.นพดล มณีรัตน์, ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง
18. ดีซีเซอร์โว 3 แกน
อาจารย์เทพจิตร์ เชยโภคา, นายวิโรจน์ วุฒิ, นายอมต หลวงพล

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม (หลักสูตร วิศวกรรมวัดคุม)
19. การพัฒนาระบบตรวจสอบรอยบกพร่องในท่อโดยใช้กระแสไหลวน
นายอภินัย ฤกษ์รัตน์
20. เครื่องคัดขนาดปลาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิคลำแสงเลเซอร์ตัดขวาง
รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์, ดร.นวภัทรา หนูนาค

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล)
21. การเพิ่มสมรรถนะความร้อนภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยแผ่นกั้นเอียง
รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์
22. การประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในเครื่องยนต์กังหันก๊าซขนาดเล็ก
รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข, นายกิตติภาส วศินารมณ์
23. การเผาไหม้ชีวมวลในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดที่มีครีบรูปตัววี
รศ.ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์
24. การออกแบบเครื่องยนต์สเตอริงพลังงานแสงอาทิตย์
ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร)
25. ระบบคัดแยกคุณภาพถั่วเหลืองผักสดด้วยระบบ Image Processing
รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์
26. เครื่อง Mini CNC
ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ
27. การออกแบบเครื่องต้นแบบเครื่องคัดพุทราพันธ์น้ำนม
อ.ภัทรชัย วิชัยยะ
28. เครื่องทำแห้งเนื้อมะพร้าวขูดด้วยความดันสูญญากาศร่วมกับคลื่นอินฟราเรด เพื่อการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์, ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์
29. เครื่องนับเมล็ดธัญญพืช
ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
30. เครื่องละลายปลาประสิทธิภาพสูงเพื่ออุตสาหกรรม
ดร.นวภัทรา หนูนาค, รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์
31. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดอิมัลชั่นของผลิตภัณฑ์สเปรดจากน้ำมัน มะพร้าวอินทรีย์บริสุทธิ์
ผศ.ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์, นางสาวพรรณิภา ฤาโชคชัย
32. การออกแบบและพัฒนาเครื่องเฉือนเนื้อทุเรียนสำหรับกระบวนการทำทุเรียนทอด
ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง, ดร.นพดล มณีรัตน์

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
33. ระบบการแยกส่วนภาพเซลล์เม็ดเลือดขาว
อาจารย์เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง
34. แอลกอฮอล์เซนเซอร์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีตกตะกอนไอเคมีด้วยความร้อน
รศ.ดร.เติมพงษ์ เพ็ชรกูล
35. การสร้างและวิเคราะห์ฟิล์มบางโดยเทคนิคสเปร์สำหรับประยุกต์ใช้ในเซลล์แสง อาทิตย์
ผศ.สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์
36. เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใหม่ที่ใช้ชั้นนาโนพอรัสซิลิคอนจากการกัดทางไฟฟ้าเคมี เป็นวัสดุรับแสงและชั้นลดการสะท้อนของแสง
นายนรินทร์ อติวงศ์แสงทอง
37. เครื่องปรับตำแหน่งอัตโนมัติสำหรับแถบผ้าทอควบคุมด้วยการประมวลผล
รศ.สุรพันธ์ เอื้อไพบูลย์
38. เครื่องวัดออกซิเจนในสารละลาย
รศ.สมศักดิ์ เชียร์ศิริกุล
39. ศึกษากระบวนการเตรียมฟิล์ม Diamond-like Carbonด้วยวิธี CACVD สำหรับอุปกรณ์วัดแสง
อาจารย์โยธิน วงศ์ประเสริฐ
40. ระบบบริหารจัดการการปฏิบัติการทดลองทางวิศวกรรม
ดร.สุรเดช ตรีไตรลักษณะ
41. ระบบทำลายเนื้อเยื่อโดยคลื่นไมโครเวฟโดยใช้สายอากาศสามเส้น
ผศ.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น
42. เครื่องบันทึกปริมาณน้ำปัสสาวะอัตโนมัติ
ผศ.ดร.กิติพล ชิตสกุล
43. การออกแบบและพัฒนาระบบสร้างภาพตัดขวางขนาดเล็ก
รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์
44. ตัวตรวจจับอุณหภูมิด้วยรอยต่อพีเอ็ม
รศ.ดร.เติมพงษ์ เพ็ชรกูล
45. การตรวจจับสนามแม่เหล็ก Mangnetotransistor และการประยุกต์ใช้งาน
รศ.ดร.เติมพงษ์ เพ็ชรกูล
46. การสร้างท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธี Thermal CVD และการประยุกต์ใช้งานเป็นตัวตรวจจับแอลกอฮอล์
รศ.ดร.เติมพงษ์ เพ็ชรกูล
47. ระบบระบุตัวบุคคลโดยใช้ข้อมูลใบหน้า 3 มิติ
รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์
48. โปรแกรมติดตามการเคลื่อนที่ของตาดำ
รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
49. งานด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างอุโมงค์โดยศูนย์นวัตกรรม การก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์พระจอมเกล้าลาดกระบัง
รศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
50. การวิเคราะห์โครงสร้างเปลือกหอยด้วยวิธีโฟไนต์อิลิเมนต์
ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร
51. เทคนิคการทดสอบโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธี Holy-Cell, C’abonotion and Chobiesle test
ผศ.สุพจน์ ศรีนิล
52. การศึกษาค่าความไวตัวของชั้นดินเหนียวอ่อนในจังหวัดสมุทรปราการ
ผศ.สุพจน์ ศรีนิล, อาจารย์อุบะ ศิริแก้ว
53. การศึกษาความเหมาะสมของการสร้างกังหันพลังงานลมสำหรับการเกษตรกรรมในพื้นที่ ภาคกลางตอนล่าง
ผศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง, นายถนอม ศรีวรษา

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
54. การเตรียมตัวดูดซับซิลิกาจากแกลบเพื่อใช้ในการดูดซับกรดไขมันอิสระในน้ำมัน ปาล์มดิบ
ดร.พรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์
55. การดูดซับกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบ โดยใช้แมกนีเซียมซิลิเกตที่เตรียมได้จากเถ้าแกลบ
ดร.พรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์

56. การผลิตไฮโดรเจน จากปฏิกิริยาดีไฮโดรจิเนชั่น ของเมธิลไซโคลเฮกเซน
ดร.วลัยรัตน์ จันทรอัมพร
57. การผลิตไบโอดีเซลแบบไม่ล้างน้ำ
รศ.ดร.ประกอบ กิจไชยา

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
58. การจ่ายค่าผ่านทางโดยไม่จอดยานพาหนะ
รศ.ดร.กอบชัย เดชหาญ, ดร.สิรภพ ตู้ประกาย
59. ระบบการออกบัตรคิวโดยแจ้งเตือนผ่าน SMS
ผศ.สุรพล บุญจันทร์
60. การบ่งบอกความผิดปกติของหัวใจโดยใช้สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ผศ.อัครพล ตรีรัตน์, นายศุภศิลป์ คำสร้อย
61. เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำผ่านการสื่อสารไร้สายระบบจีพีอาร์เอส
ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง
62. ระบบลดการใช้พลังงานในบ้านอัจฉริยะ
ผศ.ดร.พรชัย ทรัพธ์นิธิ, นางสาวกรณัฐน์ วัฒนะแสงมีชัย
63. หุ่นยนต์ลาดตระเวนระยะไกล
รศ.สมยศ จุณณะปิยะ
64. การออกแบบและพัฒนาเครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลรูปแบบใหม่
ดร.ศรวัฒน์ ชิวปรีชา, นายวัลลภ ศิลปกุล
65. พัดลมอัจฉริยะ
ผศ.ดร.จีรสุดา โกษียาภรณ์, นางสาวรพีพร บัวหอม
66. อุปกรณ์วัดและส่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณคลื่นเสียงหัวใจผ่านระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รศ.ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน, นายวสุ พันไพศาล
67. การออกแบบและสร้างวงจรตรวจจับขอบภาพแบบโซเบลและระบบผลต่างของเกาส์เซียนที่ ปราศจากตัวคูณ บน FPGA
ดร.สมปอง วิเศษพานิชกิจ, ดร.ศรวัฒน์ ชิวปรีชา
68. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สายและผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
รศ.ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน
69. การพัฒนาระบบติดตามและบอกตำแหน่งรถยนต์ โดยสารประจำทางสาธารณะผ่านระบบ GPS/GPRS
ดร.ศรวัฒน์ ชิวปรีชา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
70. การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปร้อนฟิล์มหรือแผ่นพลาสติกด้วยสุญญากาศโดยใช้แท่งกด ช่วย
อาจารย์วิภู ศรีสืบสาย, อาจารย์อุดม จันทร์จรัสสุข
71. การศึกษาปฏิกิริยารอยต่อระหว่าง SAC อัลลอยที่มีธาตุเงินต่ำกับแผ่นทองแดง
ผศ.กรรณชัย กัลยาศิริ
72. การศึกษาอิทธิพลของปรากฏการณ์การหมุนวนกับการผสมกันของระบบวัสดุเม็ดกลมใน ภาชนะบรรจุเชิง 2 มิติ ด้วย เทคนิคการจำลองเหตุการณ์แบบวัสดุเม็ดนิ่ม
ผศ.ดร.สกนธ์ คล่องบุญจิต
73. การออกแบบและการสร้างชุดทดลอง Catapult สำหรับการศึกษาการออกแบบการทดลอง
ผศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล
74. การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุของเหลวอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ดร.อุดม จันทร์จรัสสุข
75. การพัฒนาเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบปรับอุณหภูมิ
ดร.วิภู ศรีสืบสาย
76. การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตแกลบละเอียด
ดร.อนิรุท ไชยจารุวณิช
77. การออกแบบและพัฒนาเตาอบแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบแยกส่วน
ผศ.ดร.สกนธ์ คล่องบุญจิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
78. ระบบมอเตอร์และควบคุมแบบคงทนเพื่อทำเสถียรภาพไมโครกริด
รศ.ดร.อิสระชัย งามหรู
79. เครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิกส์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้หลักการ ความหนาแน่นพัลส์
ผศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
80. การลดทอนกระแสรบกวนโหมดผลร่วมในระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยวงจรกรอง สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพาสชีพที่เหมาะสม
อาจารย์ชัยยันต์ เจตนาเสน
81. การวิเคราะห์ฟอลต์ในระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดินโดยใช้การแปลงเวฟเล็ต
ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล, อาจารย์ชายชาญ โพธิสาร
82. แหล่งจ่ายไฟกระตุ้นสนามแม่เหล็กสำหรับแม่เหล็กถาวร
รศ.พิชิต ลำยอง
83. การวิเคราะห์การสูญเสียในอินเวอร์เตอร์
ผศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย
84. ระบบเก็บสะสมพลังงานแบบฟลายวิลซึ่งทำงานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสวิตชรี ลักแตนซ์
ดร.ภพ จันทร์เจริญสุข
85. เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงต่อเนื่องขนาดเล็กภายในให้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยใช้การแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
ผศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
86. ตู้ขายข้าวถุงสุญญากาศแบบอัตโนมัติ
อ.ดุสิต สุขสวัสดิ์


view