สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

TEPA2010 ประกวดผลงานชิงเงินรางวัลกว่า 1.4 ล้านบาท

TEPA2010 ประกวดผลงานชิงเงินรางวัลกว่า 1.4 ล้านบาท

กลับมาอีกครั้ง!!! โอกาสของนักพัฒนาไทย SIPA ร่วมกับ TESA ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน

สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นทางด้านระบบสมองกลฝัง ตัว
(Thailand Embedded Product Award 2010 : TEPA 2010)


ชิงเงินรางวัล มูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท พร้อมรางวัลพิเศษอีกมาย  และโอกาสทางด้านธุรกิจ                    แบ่งการประกวดเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1) Clean & Green Technology   :  เทคโนโลยี ทางด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอื่นๆ  เพื่อประโยชน์ของการสร้างเทคโนโลยีสะอาด  เช่น ระบบ  Green House  สำหรับปลูกพืช ผัก ผลไม้ ดอกกล้วยไม้   ระบบมอนิเตอร์ มลพิษของน้ำ และอากาศ  ระบบการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน (Energy Management) ไฟ LED  เพื่อลดพลังงาน เป็นต้น

2) Productivity  :  ระบบโรงงานอัจฉริยะ ระบบ Automation สำหรับโรงงาน ระบบการวัดประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องจักร  ระบบ Warehouse Management Systems  ระบบ Logistic ในโรงงาน  ระบบบริหารชิ้นส่วน และคลังสินค้า  เป็นต้น

3) Living & Life Style  :  เทคโนโลยีเพื่อคน พิการ คนสูงอายุ  และผู้ป่วย  สำหรับโรงพยาบาล  การแพทย์  รวมถึง โทรศัพท์ สำหรับคนหูหนวก เทคโนโลยีทางด้าน Entertainment , Wearable Computing สำหรับเสื้อผ้าสวมใส่ เป็นต้น

4) Technology for Security, Safety and tools  : เทคโนโลยี เพื่อความปลอดภัยทั้งในบ้านพักที่อยู่อาศัย ในโรงงาน  ตลอดจนเทคโนโลยีทางด้านการทหารและการป้องกันประเทศ  และเครื่อง มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย  และป้องกันรถหาย บนลานจอดรถในอาคารสำนักงานหรือห้างสรรพสินค้า   ระบบตรวจสอบความผิดปกติและป้องกันการวางระเบิด ระบบป้องกันการขโมย  ระบบรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ในบ้านพักที่อยู่อาศัย เป็นต้น

เว็บไซด์โครงการ
http://www.tesa.or.th/tepa2010
http://www.tesa.or.th/tesa/course/view.php?id=90

สมัคร Online
http://www.tesa.or.th/tesa/mod/data/view.php?id=978

Download
- TEPA2010 Information Brochure
- TEPA2010 Application Form
- TEPA2010 Powerpoint Present


ประเภทรางวัล:             
- รางวัลชนะเลิศของแต่ละประเภท ประเภทละ 1 รางวัล  รางวัลละ 100,000.-บาท  พร้อมโล่รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ของแต่ละประเภท ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 50,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ของแต่ละประเภท ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 20,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล
- รางวัล Innovation Award  ของแต่ละประเภท ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 10,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล
- รางวัล Popular Vote  ของแต่ละประเภท ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 10,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล

คุณสมบัติของผู้เข้า ประกวด
- เป็นองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานภายในองค์กร  หรือเพื่อจำหน่าย
- เป็นองค์กร หรือหน่วยงานของคนไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 50%
- หากเป็นบุคคลต้องเป็นสัญชาติไทย
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเอง และสามารถใช้งานได้จริง

กำหนดการร่วมเข้า ประกวด
- กำหนดเปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  20 สิงหาคม 2553
- กิจกรรมในระหว่างการประกวด จะมีจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านการขาย การตลาด , การเขียน Proposal ขอทุน ฯลฯ
- ประกาศผลการตัดสิน และพิธีมอบรางวัล         ภายในวันที่  30 พฤศจิกายน  2553

ติดต่อส่งเอกสาร
ประสานงานจาก ThaiEasyElec.com
Email :  tepa2010@thaieasyelec.com (ตอบคำถามตลอดทุกวัน ทางอีเมล์ และประสานงานตลอดงาน)

คุณขนิษฐา ประสารสุข
สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association)  เลขที่ 5 ชั้น  4  อาคารซีพีทาวเวอร์2 ถนนรัชดาภิเษก  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์: 02-641-1960 โทรสาร: 02-641-1597
Email: khanistha@tesa.or.th หรือ www.tesa.or.th/tepa2010

ศูนย์กลางประสานงาน ตามภาคจาก ThaiEasyElec.com อีก 1 ช่องทาง (ทุกภาค)
Email :  tepa2010@thaieasyelec.com (ตอบคำถามตลอดทุกวัน ทางอีเมล์ และประสานงานตลอดงาน)

หน่วยประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
ผู้ประสานงานหลัก ผศ.ดร.ดารณี หอมดี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000 โทรศัพท์: 043-362-143-4  Email: darhor@kku.ac.th

หน่วยประสานงานภาคเหนือ:
ผู้ประสานงานหลัก รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์: 053-942-024 Email: suttic@eng.cmu.ac.th

หน่วยประสานงานภาคใต้:
ผู้ประสานงานหลัก ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา  90110 โทรศัพท์: 074-212-795
Email: Wannarat@fivedots.coe.psu.ac.th

ภาคตะวันออก:
ผู้ประสานงานหลัก ดร.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131โทรศัพท์: 038-745-900 Email: Wiroon@buu.ac.th

view